Kwestionariusz Samooceny Emocji

przeznaczony jest zarówno dla osób chorych na depresję, jak i chorobę dwubiegunową, i polega na ocenie 9 objawów i zachowań, które ulegają zaburzeniom w chorobach afektywnych. Są to: nastrój, napęd, stosunek do świata zewnętrznego, kontakty z innymi, myśli o przyszłości, drażliwość, rytm snu i czuwania, popęd seksualny (libido), dbałość o wygląd. Monitorując te parametry należy wybrać w odniesieniu do każdego z nich taki opis i ocenę w punktacji -4, -3, -2, -1, 0 , która najbardziej odpowiada w danej chwili Twojemu stanowi. Cyfrze „zero” odpowiada stan zdrowia, a cyfry od -1 do -4 oznaczają odpowiednio coraz silniejsze odchylenia od normy. Punktacja zawsze jest ujemna, co ma podkreślić, że zarówno obniżenie pewnych parametrów, jak i nadmierne podwyższenie jest objawem choroby. Odchylenia od normy danego parametru inaczej przejawiają się w depresji (pola niebieskie), inaczej w hypo/manii (pola żółte) , a zatem tej samej punktacji towarzyszą inne opisy (a także inne kolory w wykresie).
Dzięki niezależnej ocenie każdego z 9 parametrów, Kwestionariusz Samooceny Emocji przydaje się w monitorowaniu zarówno choroby jednobiegunowej (czystej depresji ), jak i dwubiegunowej wraz z całym jej spektrum (stany mieszane, zmiany fazy, cyklotymia, dystymia ze zwiększonym napędem itd.) .