Emocje pozytywne a choroba dwubiegunowa

116_bOd 2000 roku liczne badania kliniczne próbują określić czy osoby predysponowane do ChAD lub z ChAD w okresie zdrowia prezentują odmienne odczuwanie emocji pozytywnych niż tzw. ”zdrowi”. Emocje pozytywne to np. radość, zadowolenie, duma, współczucie, miłość, respekt dla innych, przyjemność poznawcza (zdolność odczuwania przyjemności z rozrywki umysłowej – ang. amusement). Większość badań potwierdza wzmożone odczuwanie emocji pozytywnych przez osoby z ChAD w okresie zdrowia.
Wydaje się, że zwłaszcza cztery z nich –

  • duma,
  • współczucie,
  • szczęście/radość,
  • przyjemność poznawcza

– mają szczególne znaczenie.

Dumę można opisać jako emocję zorientowaną na osobę ją odczuwającą (emocja skierowana niejako do wewnątrz), która określa status osoby w hierarchii z otoczeniem.
Współczucie odpowiednio jest emocją zorientowaną na zewnątrz, która określa umiejętność osoby do solidaryzowania się z inną osobą cierpiącą poprzez wyrażenie ubolewania.
Szczęście/radość to emocje związane z systemem nagrody.
Zdolność odczuwania przyjemności poznawczej łączone jest ze zjawiskiem myślenia kreatywnego i poszukiwania rozwiązań.

Celem badania dr June Gruber z Uniwersytetu w Kalifornii było nie tylko określenie różnic w odczuwaniu emocji pozytywnych, ale po raz pierwszy poszukanie związku między odmiennym odczuwaniem niektórych pozytywnych emocji przez osoby z ChAD znajdujące się w okresie zdrowia, a nasileniem faz depresji i manii przy nawrocie ChAD w przyszłości.
W badaniu wzięło udział 55 pacjentów z rozpoznaniem choroby dwubiegunowej, znajdujących się w okresie remisji, oraz 32 osoby zdrowe jako tzw. grupa kontrolna.
Pacjenci wypełniali testy oceniające poziom odczuwania emocji na początku i po 6 miesiącach obserwacji.

Okazało się, że – inaczej niż podaje dotychczasowa literatura naukowa, osoby z historią ChAD w mniejszym stopniu niż grupa kontrolna ”zdrowych”, odczuwały emocje radości, miłości, współczucia, zadowolenia, respektu dla innych.
Obie grupy badanych nie różniły się w odczuwaniu dumy i przyjemności poznawczej.

Po 6 miesiącach oceniono przebieg kliniczny ChAD u obserwowanych pacjentów. Okazało się, że odmienne odczuwanie radości i przyjemności poznawczej wiązało się z cięższym przebiegiem manii, natomiast wzmożone odczuwanie współczucia w okresie zdrowia z łagodniejszym przebiegiem manii.
Także przebieg fazy depresji był różny w zależności od poziomu odczuwania emocji z okresu stanu zdrowia: silne odczuwanie przyjemności poznawczej wiązało się z cięższym przebiegiem depresji, natomiast silne odczuwanie dumy z lżejszym. Ciekawe, że zwiększone odczuwanie zadowolenia, miłości i respektu nie wiązało się z przebiegiem faz ChAD w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Badanie to potwierdziło, że można znaleźć zależność między stopniem odczuwania emocji pozytywnych u osób z ChAD w okresie zdrowia, a nasileniem przebiegu faz depresji i manii. Nie mniej, aby związek ten zdefiniować ostatecznie, konieczne są dalsze prospektywne badania na o wiele większych grupach obserwowanych osób, z określeniem odmienności dla wieku i płci.

Na podst. Do positive emotions predict symptomatic change in bipolar disorder? J.Gruber et al. .Bipolar Disorders 2009: 11: 330–336

Dodaj komentarz